Zwroty i reklamacje

 REKLAMACJE

Edica zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad. Gdyby jednak zaistniała konieczność reklamacji, prosimy zapoznać się z poniższą informacją.

Edica ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady tkwiące w sprzedanym produkcie (czyli, Edica nie odpowiada za wady, które powstały w winy kupującego).

Reklamacje można składać:

 1. na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@edica.pl
 2. listownie na adres siedziby Edica :
  Edica Sp. z o.o.
  ul. Forteczna 3
  61-362 Poznań

Być może konieczne okaże się dostarczenie wadliwego produktu, by wykazać wadę lub będziemy prosić Państwa o dodatkowe informacje.

Termin składania reklamacji

Jeśli jesteś Konsumentem (czyli osobą fizyczną, dokonującą zakupu naszych produktów w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową) informujemy, że Edica odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Jeśli jesteś kupującym innym niż Konsument, informujemy, że Edica odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towarów Kupującemu; Kupujący, niebędący Konsumentem, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towarów w terminie 14 dni od dnia wydania towarów i w tym terminie nie zawiadomił Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Informujemy, że są Państwo zobowiązani do sprawdzenia otrzymanej przesyłki w celu wykluczenia ewentualnych uszkodzeń wynikających z winy przewoźnika.

Sposoby rozpatrywania reklamacji

W toku postępowania reklamacyjnego postaramy się wybrać jak najlepsze dla Państwa rozwiązanie. Może ono obejmować:

 • obniżenie ceny,
 • odstąpienie od umowy,
 • wymianę
 • usunięcie wady.

Prosimy, by wskazali Państwo proponowany sposób załatwienia reklamacji.

Szczegółowe zasady reklamacji uregulowane zostały w Kodeksie cywilnym (art. 556 – 576).

Konsument może skorzystać z metod pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Konsument może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (witryny internetowej, ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, wynikających z umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych). Platforma ODR dostępna jest pod adresem internetowym:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

ZWROTY

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli jesteście Państwo:

 • Konsumentem (czyli osobą fizyczną, dokonującą zakupu naszych produktów w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową), albo
 • osobą fizyczną dokonującą zakupu naszych produktów, jeżeli ten zakup jest bezpośrednio związany z Państwa działalnością gospodarczą, ale umowa nie posiada dla Państwa charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Państwa działalności gospodarczej.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Mogą Państwo odstąpić od umowy w całości lub w części.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu jednak co do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według Państwa specyfikacji (np. nie mogą Państwo odstąpić od umowy, której przedmiotem są produkty poddane indywidualizacji, czyli w przypadku tłoczenia logotypów, imion i nazwisk, inicjałów itp. na oprawach kalendarzy, notesów).

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia dostarczanych rzeczy w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwa osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Edica o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład:

-         wysyłając pismo, zawierające oświadczenie o odstąpieniu pocztą na adres: Edica Spółka z o.o., ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań,

-         wysyłając oświadczenie o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres: sklep@edica.pl

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik numer 2 do Regulaminu, formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.edica.pl

Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości złożenia oświadczenia za pomocą formularza lub złożenia oświadczenia na naszej stronie internetowej, to prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez nas zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz do naszej siedziby – pod adres: Edica Spółka z o.o, ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN. Jeżeli wybrali Państwo sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Edica, to Edica nie zwróci Państwu tych dodatkowych kosztów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

EDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Fortecznej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312356, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 300868150 oraz numer NIP 782-25-30-124.

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy ___________________________________________________________

Numer zamówienia ___________________________________________________________

Imię i nazwisko kupującego

_____________________________________________________________

Adres kupującego

____________________________________________________________________

 

 

 ________________________

Data i podpis kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Wypełnij formularz:

 

 

Nasze bestsellery
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl